Το έργο MED-ROUTE

Το έργο MED-ROUTE έχει ως στόχο την  προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με επίκεντρο τον πολιτιστικό τουρισμό, σε περιοχές της Μεσογειακής Λεκάνης μέσω συνδυασμένων συστημάτων μεταφορών.   Ο απώτερος στόχος του έργου είναι η αύξηση της κινητικότητας στις συμμετέχουσες περιοχές για λόγους θεματικού τουρισμού και η προώθηση της προσβασιμότητας από τη μία περιοχή / χώρα στην άλλη. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της Μεσογειακής διαδικτυακής πλατφόρμας / γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (Web-GIS) που θα αναπτυχθεί και η οποία αποσκοπεί στη γεφύρωση πολιτισμών και συνδυασμένων συστημάτων μεταφορών στις περιοχές που συμμετέχουν στο έργο.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου, είναι οι εξής:

 • Ενδυνάμωση των Μεσογειακών συμμετεχουσών αρχών στην προβολή των τοπικών  / περιφερειακών ταυτοτήτων τους και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • Δημιουργία νέων δια-Μεσογειακών τουριστικών προϊόντων (πολιτιστικοί και θεματικοί «δρόμοι» στη λεκάνη της Μεσογείου)
 • Δημιουργία δικτύων μεταξύ των εταίρων και ευρύτερων ομάδων ενδιαφερομένων μερών με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφοριών, καθώς και το συντονισμό της διαμόρφωσης πολιτικών για την προώθηση του θεματικού τουρισμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών
 • Μείωση της εποχικότητας και βελτίωση της ποιότητας των τουριστών στις συμμετέχουσες περιοχές
 • Προβολή των πολιτιστικών αγαθών και του φυσικού πλούτου των συμμετεχουσών περιοχών
 • Αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος των συμμετεχουσών χωρών με τρόπο αποδοτικό και προς όφελος των τοπικών φορέων
 • Διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και των καλών πρακτικών που θα συλλεχθούν, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του έργου

Οι κύριες δράσεις του έργου συνοψίζονται ως ακολούθως:

 1. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στις συμμετέχουσες περιοχές ως προς τους πόρους και τα μέσα προώθησης του τουρισμού, τη διαθεσιμότητα και την ψηφιοποίηση/διανομή του αντίστοιχου υλικού (χάρτες, υποδομές μεταφορών κ.λπ.) και συνθετική διάγνωση.
 2. Διάγνωση καλών πρακτικών για την προώθηση του θεματικού τουρισμού από τις συμμετέχουσες ή παρόμοιες αρχές στη Μεσογειακή Λεκάνη και συγκριτική αξιολόγηση των συμμετεχουσών αρχών.
 3. Κοινή διαμόρφωση των Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων για την ανάπτυξη και προώθηση του θεματικού τουρισμού στις συμμετέχουσες περιοχές και σύνθεση των αποτελεσμάτων.
 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πλατφόρμας Web-GIS, πιλοτική λειτουργία, αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες, τελικές ρυθμίσεις και διορθώσεις και έναρξη λειτουργίας.
 5. Κοινή διαμόρφωση μιας «Πράσινης Βίβλου για την προώθηση του θεματικού τουρισμού στη Μεσογειακή Λεκάνη».
 6. Διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.
 7. Αξιολόγηση του έργου, της προόδου του, των εκροών και των αποτελεσμάτων του. 

Το έργο MED-ROUTE έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Προώθηση κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυση των περιοχών) - Μέτρο 1.2 (Ενίσχυση των οικονομικών συσπειρώσεων δημιουργώντας συνέργιες στις χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης).

Το Πρόγραμμα ENPI CBC MED

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI CBC Mediterranean Sea Basin) 2007-2013 είναι μια πολυμερής πρωτοβουλία Διασυνοριακής Συνεργασίας η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI). Το Πρόγραμμα έχει σαν στόχο να συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης αξιοποιώντας πλήρως τις ενδογενείς δυνατότητες της περιοχής και αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις. Χρηματοδοτεί έργα συνεργασίας τα οποία συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξης της Μεσογείου. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν οι ακόλουθες 14 χώρες: Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανος, Μάλτα, Παλαιστίνη, Πορτογαλία, Ισπανία, Συρία (η συμμετοχή της Συρίας έχει ανασταλεί στο παρόν στάδιο), Τυνησία. Η Κοινή Διαχειριστική Αρχή (ΚΔΑ) του Προγράμματος, είναι η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία). Επίσημες γλώσσες του Προγράμματος είναι τα Αραβικά, Αγγλικά και Γαλλικά (www.enpicbcmed.eu). 

Το Πρόγραμμα Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» (ENPI CBC MED) 2007-2013 παρέχει το πλαίσιο για την υλοποίηση διασυνοριακών δραστηριοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης (European Neighbourhood Policy), συμπληρώνοντας τις προσπάθειες της Ευρω-μεσογειακής συνεργασίας και με τελικό στόχο την ανάπτυξη μιας περιοχής ειρήνης, σταθερότητας, ευημερίας και καλής γειτονίας.

14 συμμετέχουσες χώρες, που αντιπροσωπεύουν 76 περιφέρειες και περίπου 110 εκ ανθρώπους, είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα: Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία. Λίβανος, Μάλτα, Παλαιστίνη, Πορτογαλία, Ισπανία, Συρία και Τυνησία.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  έχει καθορίσει ένα στρατηγικό πλαίσιο με τέσσερις προτεραιότητες που ταιριάζουν στη διαδικασία συνεργασίας στη Μεσογειακή περιοχή, οι οποίες είναι οι εξής:

 1. Προώθηση της κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυση των περιοχών,
 2. Προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας στη Μεσογειακή Λεκάνη,
 3. Προώθηση καλύτερων συνθηκών και τρόπων διασφάλισης της κινητικότητας ανθρώπων, αγαθών και κεφαλαίων,
 4. Προώθηση πολιτιστικού διαλόγου και τοπικής διακυβέρνησης

Στους κύριους δικαιούχους του προγράμματος περιλαμβάνονται περιφερειακές και τοπικές αρχές, ΜΚΟ, Ενώσεις, Αναπτυξιακές εταιρείες, Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα, όπως και ιδιωτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς παρέμβασης του προγράμματος.