Το MED-ROUTE προωθεί τον θεματικό τουρισμό στην Μεσόγειο

Το έργο MED-ROUTE έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Προώθηση κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυση των περιοχών) - Μέτρο 1.2 (Ενίσχυση των οικονομικών συσπειρώσεων δημιουργώντας συνέργιες στις χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης).

Το έργο MED-ROUTE έχει ως στόχο την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με επίκεντρο τον πολιτιστικό τουρισμό, σε περιοχές της Μεσογειακής Λεκάνης μέσω συνδυασμένων συστημάτων μεταφορών.  Ο απώτερος στόχος του έργου είναι η αύξηση της κινητικότητας στις συμμετέχουσες περιοχές για λόγους θεματικού τουρισμού και η προώθηση της προσβασιμότητας από τη μία περιοχή / χώρα στην άλλη. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της Μεσογειακής διαδικτυακής πλατφόρμας / γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (Web-GIS) που θα αναπτυχθεί και η οποία αποσκοπεί στη γεφύρωση πολιτισμών και συνδυασμένων συστημάτων μεταφορών στις περιοχές που συμμετέχουν στο έργο.

 

 

 

   Underwater

 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου, είναι οι εξής:

  • Ενδυνάμωση των Μεσογειακών συμμετεχουσών αρχών στην προβολή των τοπικών  / περιφερειακών ταυτοτήτων τους και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  • Δημιουργία νέων δια-Μεσογειακών τουριστικών προϊόντων (πολιτιστικοί και θεματικοί «δρόμοι» στη λεκάνη της Μεσογείου)
  • Δημιουργία δικτύων μεταξύ των εταίρων και ευρύτερων ομάδων ενδιαφερομένων μερών με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφοριών, καθώς και το συντονισμό της διαμόρφωσης πολιτικών για την προώθηση του θεματικού τουρισμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών
  • Μείωση της εποχικότητας και βελτίωση της ποιότητας των τουριστών στις συμμετέχουσες περιοχές
  • Προβολή των πολιτιστικών αγαθών και του φυσικού πλούτου των συμμετεχουσών περιοχών